MESSAGER SAGITTAIRE -Secrétaires

  • Messager Sagittaire ou Secrétaire - Sagittarius serpentarius - Samburu,Kenya - Nr:01
  • Messager Sagittaire ou Secrétaire - Sagittarius serpentarius - Samburu,Kenya - Nr:02
  • Messager Sagittaire ou Secrétaire - Sagittarius serpentarius - Samburu,Kenya - Nr:03
  • Messager Sagittaire ou Secrétaire - Sagittarius serpentarius - Samburu,Kenya - Nr:04
  • Messager Sagittaire ou Secrétaire - Sagittarius serpentarius - Samburu,Kenya - Nr:05